ಸುದ್ದಿಗಳು

ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಮರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿ...
LOADING